Dinamik Genç

İzcilik Mevzuatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki izcilik faaliyetlerinin üyesi olduğumuz uluslararası izcilik organizasyonlarının prensipleri doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak; teşkilatlanma, işleyiş ve üyelik ile ilgili usul, esas, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Türkiye’deki izcilik faaliyetlerinin teşkilat yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığını,

Bakan: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanını,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Türkiye İzcilik Federasyonunu,

Başkan: Federasyon Başkanını,

As Başkan: Federasyon Başkanınca görevlendirilen bay ve bayan yardımcıları,

Genel Sekreter: Federasyon işleyişinde görev yapmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce atanan Devlet Memurunu,

Yönetim Kurulu: Başkanca görevlendirilen Federasyon Yönetim Kurulunu,

Teşkilat: Federasyona bağlı merkez ve taşra birimleri ile kulüplerini,

Kurul: Federasyon çalışmalarını kolaylaştırmak amacı ile izcilik alanındaki bilgi ve uzmanlıklarından yararlanılacak yetişkinlerden oluşan grubu,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

Şube Müdürü: İzcilik faaliyetlerinden sorumlu şube müdürünü,

İl Temsilcisi: İldeki kulüplerin Bölge Direktörü, Federasyon ve il gençlik ve spor müdürlüğü ile bağlantısını sağlayan görevlisini,

Teşkilat Kurulu Başkanı: Bölge direktörlerinin bir araya gelmesinden oluşan kurulun başkanını;

Bölge Direktörü: Federasyon tarafından atanmış, görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş tescilli ve lisanslı lideri,

İzci Kulübü: Tek amacı izcilik olan ve federasyona tescilli tüzel kişiliğe haiz kuruluşu,

Kulüp: Dernekler Kanununa göre kurulmuş ve il müdürlüğü tarafından bünyesinde izcilik branşı tescili yapılmış dernekleri,

Kulüp Başkanı: Kulübün seçimle göreve gelen başkanını,

Önder: Kulüpte antrenör denkliğine eş, her türlü izcilik faaliyetini yapacak kursları, seminerleri görmüş, yetki belgesini almış, kulüp izcilik şubesinin tüm işleyişinden sorumlu tescilli ve lisanslı lideri,

Grup: Kulüp bünyesinde üç ayrı basamakta da ünitesi bulunan birliği,

Grupbaşı: İzci grubunu yöneten, grubunda aynı zamanda ünitesi de bulunan tescilli ve lisanslı lideri,

Ünite: Tescil esaslarına uygun olarak teşkil edilen, izcilik eğitimi almış ve yeterlik belgesi bulunan bir lider sorumluluğunda çalışan küme, oymak, ocak denilen izci birimlerini,

Kümebaşı: Kulüpte yavrukurtları çalıştıran, yetki belgeli ve tescilli izci liderini,

Kümebaşı yardımcısı: Kümede yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan lideri,

Oymakbaşı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli, tescilli ve lisanslı lideri,

Oymakbaşı yardımcısı: Oymakta yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan tescilli ve lisanslı lideri,

Ocakbaşı: Kulüpte ocak çalıştıran yetki belgeli, tescilli ve lisanslı lideri,

Ocakbaşı yardımcısı: Ocakta yardımcılık yapan liderlik sertifikası bulunan tescilli ve lisanslı lideri,

Lider: Kulüpte tescilli lisanslı, en az liderlik temel kursu bitirmiş, 18 yaş üstü kişileri,

Asistan: İki tahta işareti kursunu bitirip, iki tahta işareti takmaya hak kazanan tescilli ve lisanslı lideri,

Lider Eğitimci Yardımcısı: Üç tahta işareti kursunu bitirip, bu kursun işaretini takmaya hak kazanan tescilli ve lisanslı lideri,

Lider Eğitimcisi: Dört tahta işareti kursunu bitirip, bu kursun işaretini takmaya hak kazanan tescilli ve lisanslı lideri,

Yavrukurt: İzcilik teşkilatının üyesi olan tescilli ve lisanslı izcilerin, izciliğe hazırlık çağı olan 7 – 11 yaş basamağını,

İzci: İzcilik teşkilatının üyesi olan tescilli ve lisanslı çocuk veya gencin genel adını ve 11- 15 yaş basamağını,

İzcilik: Din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketini,

Ergin İzci: İzcilik teşkilatının üyesi olan tescilli ve lisanslı izcilerin, 15 – 18 yaş basamağını,

Basamak: İzcilik çalışmalarına katılan çocuk ve gençlerin bedensel, fiziksel, toplumsal ve ruhsal gelişimleri dikkate alınarak ayrıldıkları yaş basamağını,

Branş: İzci liderlerinin, çalıştırdığı izcilerin basamaklarına göre ayrılmalarını,

Tescil: İzci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci, izci ünitesi, izci grubunun gençlik spor il müdürlüğü tarafından onaylanması işlemini,

Lisans: İzci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci ve izci liderlerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına göre verilen lisansı,

Öbek: 6-8 yavrukurt’un oluşturduğu kız, erkek veya kız-erkek karma yavrukurt birliğini,

Öbekbaşı: Liderin rehberliğinde öbeği sevk ve idare eden yavrukurdu,

Küme: İzci kulübü/kulüpte tescilli, en az iki öbeğin birleşmesi ile oluşan yavrukurt ünitesini,

Oba: 6-8 kız veya erkeğin ayrı ayrı kurduğu izci birliğini,

Obabaşı: Obayı sevk ve idare eden obadaki izciler tarafından seçilen izciyi,

Oymak: İzci kulübü/kulüpte tescilli, karma çalışanlarda en az 2 kız ve 2 erkek toplam 4 obadan, karma çalışmayanlarda en az 2 obadan oluşan izci ünitesini,

Ekip: 4-6 kız veya erkeklerin ayrı ayrı oluşturduğu en küçük ergin izci birliğini,

Ekipbaşı: Ekibini sevk ve idare eden ergin izciyi,

Ocak: İzci kulübü/kulüpte tescilli, karma çalışanlarda en az 2 kız, 2 erkek toplam 4 ekipten, karma çalışmayanlarda en az 2 ekipten oluşan izci ünitesini,

Ünite: İzci kulübü/kulüp bünyesinde tescilli küme, oymak ve ocağı,

Önderlik: İzci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren, ünite liderliği, lider yardımcılığı yapmayan en az liderlik tanıtım semineri görmüş, 18 yaşını doldurmuş bütün gönüllü yetişkinlerin toplandığı, tescilli kulüp havuzunu,

Parola: İzci basamaklarına göre belirlenmiş basamağının hedeflerini belirten cümleleri,

Üniforma: İzci ve liderlerin giydiği özel kıyafeti,

Tahta: İzci liderlerinin eğitimcilik için gördüğü kurslar ve bu kurslar sonucu takmaya hak kazandıkları özel işaretleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Üyelik

Madde 5 —İzcilik teşkilatına üyelik; din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ve ülke ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır.

İzciliğin temel prensipleri

Madde 6 —İzciliğin temel prensipleri izcileri;

 1. a) Manevi değerlere inanmayı,
 2. b) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip olmayı,
 3. c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı ve disiplinli olmayı,
 4. d) Başkalarını düşünmeyi,
 5. e) Halka hizmet etmeyi,
 6. f) Bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu olmayı,
 7. g) Kötü alışkanlıklardan uzak durmayı,
 8. h) Kendine güvenen, sorumlu işler almaya hazır ve istekli olmayı,

ı)  Kendisi için gerekli el becerilerine sahip olmayı,

 1. i) Beden, ruh, zihin ve sosyal davranış bütünlüğüne sahip olmayı,
 2. j) Tabiat ve kültür eserlerini sevmeyi ve korumayı,
 3. k) Ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı,
 4. l) Vatanına, milletine faydalı olmayı,

hedefleyen bir anlayışla yetiştirmektir.

Uygulanacak metot

Madde 7 —İzciliğin metodu şunlardır;

 1. a) And ve türe,
 2. b) Oba sistemi,
 3. c) Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),
 4. d) Açık hava,
 5. e) Yaparak, yaşayarak öğrenme,
 6. f) Sembolik çerçeve,
 7. g) Yetişkin desteğidir.

İzci andı, türesi, selamı, üniforma ve arma

Madde 8 —İzci andı, türesi, selamı, üniforma ve arması çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

İzci basamakları

Madde 9 —İzcilik çalışmaları aşağıda belirtilen basamaklar şeklinde yürütülür;

Yavrukurt   :    7 – 11 yaş,

İzci             :    11-15 yaş,

Ergin İzci    :    15-18 yaş,

İzci parolaları

Madde10 —İzcilik çalışmalarında izci parolaları aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir:

Yavrukurt parolası   : Yavrukurt çok çalışır.

İzci parolası             : İzci daima hazırdır.

Ergin izci parolası    : Ergin izci topluma hizmet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş

Teşkilat

Madde 11 —Türkiye İzcilik Teşkilatı; Federasyonun merkez teşkilatı, bölge direktörlükleri, il temsilcilikleri, kulüp çatısı altında kurulu bulunan; küme, oymak ve ocak ünitelerinden oluşur.

Federasyonun görevi

Madde 12 —Federasyon; Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde Türkiye’deki tüm izcilik faaliyetlerinin kural ve şartlarını belirleyerek yönlendirmek ve uluslararası izcilik faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmekle görevlidir.

Federasyon merkez teşkilatı

Madde 13 —Federasyon Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük mevzuatına göre belirlenmiş Federasyon Başkanı, Federasyon Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur.

Federasyonun merkez faaliyet planı

Madde 14 —Federasyon faaliyet planı, Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanır. İl temsilcilikleri, yıllık faaliyet planını Federasyon planıyla uyumlu olarak hazırlayarak Federasyona onaylatır. Kulüp faaliyet planı da il ve Federasyon faaliyet planına uygun olarak kulüplerce hazırlanır ve il müdürlüğüne onaylatılır.

Federasyon taşra teşkilatı

Madde 15 —Federasyonun taşra teşkilatı; bölge direktörleri, izcilik il temsilcileri ve izcilik il temsilciliği kurulundan oluşur.

Bölge direktörleri

Madde 16 —Bölge direktörü; Federasyonun taşra teşkilatında yer alan liderlerdir.

Bölge direktörleri;

 1. a) Kendilerine bağlı illerde izcilik faaliyetlerini, il temsilcilerini ve kulüpleri denetlemek ve yönlendirmekle,
 2. b) Bölgeye bağlı illerde teşkilatlanmayı sağlamak ve periyodik raporlar hazırlayarak Federasyona sunmakla,
 3. c) İllere ait izcilik değerlendirme raporu hazırlamak, raporda; her ile ait mevcut durum (tesis, genel durum, izciliğe bakış) gelecek döneme ait kulüp açılması, yerel dinamiklerin hedefe uygun yönlendirilmesi, nerelerde kamp, tesis kurulabileceği gibi kısa ve uzun vadeli fizibilite raporlarını hazırlamakla,
 4. d) İl temsilcilikleri ve genel izcilik faaliyetlerine yönelik insan kaynakları çalışması yaparak bunları teşkilat kurulu başkanına iletmekle,

görevli ve sorumludurlar.

Raporların şekli ve periyotları çıkarılacak yönergede gösterilir.

İzcilik il temsilcisi

Madde 17 —İl temsilcisi; statüsü, ilgili mevzuata göre belirlenmiş, görev, yetki ve sorumlulukları çıkarılacak yönergede belirtilen kişidir.

İzcilik il kurulları

Madde 18 —İzcilik il kurulları; 6/12/1990 tarihli ve 20717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kurulur ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

İzci kulübü/kulüp

Madde 19 —İzci kulübü/kulüp; Dernekler Kanununa göre kurulmuş ve il müdürlüğü tarafından tescili yapılmış izci dernekleri veya bünyesinde izcilik branşı tescili yaptırmış diğer kulüplerdir.

İzci lideri

Madde 20 —İzci lideri; izci kulübü/kulüpte lisans çıkarmış, en az liderlik temel kursunu başarıyla bitirmiş olması gerekir. Lider, bu Yönetmeliğe uygun olarak çıkartılacak yönergelerde belirlenen işaret ve fularları takar ve yine bu yönergelere göre verilecek yetki belgesi uyarınca faaliyetlerini yürütür.

Ünite kurulması

Madde 21 —İzcilik çalışmaları, il müdürlüğü tarafından tescili yapılmış, izci kulübü/kulüp çatısı altındaki işlemleri yapılan ünitelerce yürütülür. Üniteler her cinsiyet için ayrı oba ve ekipler halinde olmak üzere, kız, erkek veya kız-erkek karma olarak da kurulabilirler. Deniz ve hava izciliği ayrı bir ihtisas dalı olarak ele alınır. Çalışmaları ve üniformaları çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Yavrukurtlar küme, izciler oymak, ergin izciler ise ocak bünyesinde teşkilatlanırlar. Öbekler kız ve erkek karma olabilirler.

Karma ünitelerde erkek lidere yardımcı olmak üzere bir bayan lider, bayan lidere yardımcı olmak üzere bir erkek lider görev alır.

İzci üniteleri, çıkarılacak yönerge ile belirlenecek esaslara göre kurulur.

Grup kurulması

Madde 22 —İzci kulübü/kulüp bünyesinde en az üç ayrı basamağın bir araya gelmesi ile grup oluşur. Gruplar da, ünitelerde olduğu gibi il temsilciliği kanalı ile İl Müdürlüğü tarafından tescil edilirler. Gruplarda her basamağın temsil edilmesine özen gösterilir. Grubu oluşturan ünitelerin liderleri kendi aralarından en az oymakbaşı kursu görmüş ve yirmidört yaşını tamamlamış bir lideri grupbaşı olarak seçer.

Ünite ve gruplarda tescil işlemleri hazırlanacak yönergeye göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Nişan-ödül

Madde 23 —Kimlere nasıl, ne şekilde ve ne miktarda nişan ve ödül verileceği çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

İzcilik programı ve aşamalar

Madde 24 —İzcilerin çeşitli basamaklarda, ant, türe ve amaca uygun olarak yapacakları çalışmalar ve faaliyetlerin programları bunlarla ilgili aşamalar çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Kurs ve seminerler

Madde 25 —Federasyonca veya Federasyonun izni dahilinde taşra teşkilatlarınca açılacak kurs ve seminerler ile bu kurs ve seminerlerin kapsamı bir yönerge ile belirlenir ve açılma dönemleri faaliyet programlarında gösterilir.

Kamplar

Madde 26 —İzcilik faaliyetlerinin temelini kamp çalışmaları oluşturur. Bu kampların düzenlenme şekli, şartları ve dönemleri ile uluslararası teşkilatlar ile federasyon veya federasyonun izni dahilinde taşra teşkilatları tarafından açılacak kampların esas ve usulleri yönerge ile belirlenir.

Denetim

Madde 27 —İzcilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerin usul ve esasları çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 28 —21/11/1989 tarihli ve 20349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İzcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.