Dinamik Genç

Tüzük Çağrı Usulü

Madde 11 – Çağrı Usulü:

Genel kurul, Yönetim Kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ilanı ile veya mevzuata uygun diğer usullerle üyelere bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

 

 

Madde 12 – Toplantı Yeri:

Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de yapılabilir.

 

Madde 13 – Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 14 – Toplantı Yapılış Usulü:

Dernek genel kurul toplantısı üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

 

Madde 15 – Toplantı Yönetimi:

Genel kurulun açılışından sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve yeteri kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını hazırlarlar. Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

Madde 16 – Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri-Yetkileri-Oy Kullanma Ve Karar Alma Usül Ve Şekilleri

 

Madde 17 – Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

— Dernek organlarının seçilmesi,— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,— Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve kabulü, Yönetim Kurulunun ibrası,— Üye aidatlarının belirlenmesi.— Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,— Dernek için lüzumlu taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,— Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılması, yurtiçi ve yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurulması veya kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılınması,— Derneğin feshine karar verilmesi,— Yasalarda ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Madde 18 – Karar Yeter Sayısı Ve Oylama Şekli:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın açık olması esastır. Ancak genel kurul, gündemin bazı maddeleri için gizli oylama yapılmasına karar verebilir. Tüzük değişikliklerinde karar nisabı, kongreye katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur

 

Yönetim Kurulunun Teşkili-Görev Ve Yetkileri

 

Madde 19 – Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl için seçilir. Daha önce seçilenler yeniden seçilebilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden sıraya göre çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

 

Madde 20 – Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

— Derneği temsil eder, derneği yönetir ve faaliyetlerini yürütür,— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar,— Yasaların ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır,— Dernek faaliyetleri için bina kiralar, lokal açar, lokalin iyi işlemesi için gerekli tedbirleri alır,— Üye alınmasına veya gerektiğinde üyelikten çıkarılmasına karar verir,— Genel kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırır,— Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunulmasına, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınmasına; bunlarla işbirliği yapılmasına ve karşılıklı yardımlaşmaya dair kararları verir.— Benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım alınmasına ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunulmasına dair kararları verir.— Derneğin, yurt içinde bulunan dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları ile resmi kuruluşlarla ve tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılmasına, karşılıklı yardımlaşmanın sağlanmasına dair kararları alır.— Genel Kurulun aldığı kararları yerine getirir, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer görevleri yapar, dernek gayesi doğrultusunda ve dernek faaliyetleri çerçevesinde genel kurulun münhasıran yetkisinde olmayan her türlü kararı alır ve uygular.— Derneğin başka derneklere kurucu veya üye olması durumunda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimseyi Yönetim Kurulu belirler.

 

Madde 21 – Görev Bölümü:

Yönetim Kuruluna seçilenler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip, bir sekreter ve üye seçerler.— Başkan : Derneği temsil eder ve kararları uygular.— Başkan yardımcısı : Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar.— Muhasip : Derneğin hesaplarını tutar, muhasebeyi ilgilendiren diğer işlemleri takip eder.— Sekreter : Derneğin sekreterlik ve yazışma işlerini yürütür, hesapla ilgili olmayan defterleri tutar.

 

Madde 22 – Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine gerekli gördüğü zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 23 – Yönetim Kurulunun Tamamlanması:

Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli sebeplerle boşalırsa, eksilen üyelerin yerine yedeklerin sırasıyla alınması suretiyle Yönetim Kurulu tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşerse dernekler kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Derneğin Denetimi

 

Madde 24 – Denetim Kurulu Seçimi, Görev Ve Yetkileri

Denetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden kurulur. Seçilen üyeler tekrar seçilebilir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim kurulu her zaman Yönetim Kurulu çalışmalarını ve bütün işlemlerini genel kurul adına denetler ve inceler. Bunun sonunda elde ettiği sonuçları bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula bildirir.

 

Madde 25 – Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu; tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 26 – Genel Kurul Toplantısı Ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.