Dinamik Genç

Tüzüğümüz İçerik

AKDENİZ DİNAMİK GENÇLİK, SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 01 – Derneğin Adı: AKDENİZ DİNAMİK GENÇLİK, SPOR KULUBÜ Derneğidir. Derneğin merkezi Antalya’dadır.

 

Madde 02 – Kuruluş:

  1. a) Bu dernek tüzüğünün sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur.
  2. b) Derneğin merkezi: Antalya İl sınırları dahilidir.
  3. c) Derneğin şubesi yoktur.
  4. d) Dernek yasal çerçevede temsilcilik açabilir.

 

 

Madde 03 – Derneğin Amacı:

  1. a) Çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,
  2. b) Gençlerin bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunmak,
  3. c) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak,
  4. d) Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
  5. e) İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak.

 

Madde 04 – Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri

Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

 

a)Dernek, çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama, Atletizm, Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Sporları, Çim Hokeyi, Dağcılık, Dart, Ekstrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak, Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk, Otomobil Sporları Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yelken, Yüzme vs.) faaliyet yapar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır.

 

b)Her seviyede sportif faaliyetlere katılan genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkanları temin eder, genç ve yetişkinleri spora özendirici her türlü faaliyeti yapar.

 

c)Yurtiçi ve yurtdışında, sportif, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.

 

 

d)Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir.

 

e)Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve takviye kursları düzenler. Gençlere her alanda destek olunur

 

f)Dernek içinde oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül ettirir.

 

g)İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar.

 

h)Folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, el beceri kursları ile edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları düzenler.

 

i)İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

 

j)İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler.

 

k)Sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur, sivil savunma faaliyetlerini destekler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.

 

l)Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları tesis eder.

 

m)Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

 

n)Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, P.O.P malzemeleri çıkarır. TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

 

o)Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu veya üye olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddî yardım alabilir ve bunlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

 

p)Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına yurt dışına gönderebilir. Yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

 

q)Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve hakları satın alabilir, kiraya verebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.

 

r)Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

 

s)Kanun, yönetmelik ve faaliyet gösterilen sportif alanlarda bağlı bulunulan federasyon ve/veya diğer kuruluşların yayımlayacağı yönetmelik ve tebliğler ile getirecekleri düzenlemelere uygun olarak sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari personel istihdam eder.

 

t)Dernek taşınmaz mallarla ilgili her türlü tasarrufu yapabilir.

 

u)Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

 

v)Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

 

 

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılmanın Şart Ve Şekilleri

 

Madde 05 – Üyelik:

Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre dernek üyesi olabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğin asil üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.— Asil Üyelik : Fiil ehliyetini haiz bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir. — Onursal Üyelik : Fiil ehliyetini haiz bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerden, derneğe faydalı olacağı umulan kişilerin kendi talebi veya 2 asil üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üye olunur. Onursal üyenin oy hakkı ve aidat verme zorunluluğu da yoktur.

 

Madde 06 – Üyeliğe Girme, Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma:

Derneğe üye olabilmek için yönetim kurulunun karar vermesi gerekir. Yönetim kurulunca, üyelik için yapılan başvurular en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler o yıla ait aidatlarını tamamen ödemek ve yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek sureti ile dernek üyeliğinden çıkabilir.Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.Dernek Üyelerinden;— Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre üyelikten çıkarılması gereken,— Dernekler Kanununda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan,— Derneğin amacına aykırı davranan, derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış sergileyen veya derneğin aleyhine faaliyette bulunan,— Senesi bittiği halde aidatını yazılı ihbara rağmen ödemeyen, Üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

Madde 07 – Üyelerin Hakları:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaletle başkasına oyunu kullandıramaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Madde 08 – Derneğin Organları:

Derneğin organları şunlardır:— Genel Kurul,— Yönetim Kurulu,— Denetim Kurulu.

 

Madde 9 – Genel Kurulun Teşekkülü:

Genel Kurul, derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eden ve derneklerle ilgili kanunlar ile bu tüzükte belirtilen görev ve yetkileri bulunan en yetkili karar organıdır.

 

Madde 10 – Toplanma Zamanı:

Genel kurul üç yılda bir mayıs ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetim kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu bu görevi yapmazsa dernekler kanununun ilgili maddesi uygulanır.