Dinamik Genç

Dernek Gelirleri

Madde 27 – Dernek Gelirleri:

Derneğin gelirleri ve kaynakları şunlardır:— Üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatlar. Giriş aidatı 20 TL yıllık aidat ise 50 Tl dir.  Bu aidatların miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Aidatların arttırılması yetkisi genel kurul tarafından yönetim kuruluna devredilebilir.  — Spor müsabakaları, yapılan yayınlar, düzenlenen konser, eğlence, gezi, seminer, temsil, konferans gibi dernek faaliyetlerinden sağlanan gelirler,— Basılı kağıt ve vs. satış gelirleri,— Derneğin iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler,— Derneğe yapılan her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar,— Mevcut mal ve nakit varlığının değerlendirilmesi ile oluşan gelirler,— Menkul ve gayrimenkul alır ve satar, kiralar,— Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul veya gayrı menkuller ile her türlü kıymet ve haklar,— Mevzuata uygun diğer gelirler.

 

 

Madde 28 – Gelirlerin Tahsili Ve Muhafazası:

Dernek gelirleri dernek mevzuatına uygun makbuzlarla veya derneğe ait banka hesabına yatırılmak sureti ile tahsil olunur. Yetkili kişi veya kişilerin imzası ile çekilir. Yönetim Kurulunca mevzuat çerçevesinde her yıl için belirlenecek miktardaki para kasada bulundurulabilir. Bu miktarın fazlası beklemeden bankaya yatırılır.

 

Madde 29 – Harcamalar:

Dernek giderleri bütçeye uygun olarak yapılır. Bu harcamalar belgelere dayanır.

 

Madde 30 – Derneğe Yapılacak Yardımların Ve Alınacak Borçların Şartları:

Dernek, ihtiyaç duyulması durumunda, her türlü giderlerini karşılamak üzere, genel kurulda kabul edilmiş olan gelecek dönem bütçesinin giderler toplamını aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir. Borçların geri ödeme tarihleri, borç alma kararı alan Yönetim Kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki bir tarih olamaz.

 

Madde 31 – Defter Ve Kayıtları:

Dernekler mevzuatının defter ve kayıtlara ilişkin hükümlerinde belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur. Defterlerin tasdikli olması zorunlu olanları noterden veya dernekler biriminden tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve gelir-gider belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır

 

Madde 32 – Gelir Ve Giderlerdeki Usul:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri, ilgili yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

Madde 33 – Temsilcilik:

Dernek, genel kurul kararı ile gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

Derneğin Feshi Ve Malların Tasfiyesi

 

Madde 34 – Derneğin Feshi:

Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine karar verebilir. Ancak karar verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler dernek tüzüğünün ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Madde 35 – Malların Tasfiyesi:

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir heyet seçer. Bu heyet, dernek mallarını, alacak ve borçlarını tespit eder, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

 

Madde 36 – Belirtilmeyen Konular:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun derneklere ilişkin hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere başvurulur.